Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden van:

Pfeifer Schadeherstel & Spuiterij B.V.
Industrieweg 17d
7141 DD Groenlo
Nederland

Artikel 1: Toepasselijkheid, definities

 • Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op ieder aanbod en elke overeenkomst van Pfeifer Schadeherstel & Spuiterij B.V., gevestigd te Groenlo, hierna te noemen: “Pfeifer”.
 • De wederpartij van Pfeifer wordt verder aangeduid als “de koper”.
 • Onder “aanbod” wordt verstaan: ieder aanbod van Pfeifer, al dan niet in de vorm van een schriftelijke offerte.
 • Onder “schriftelijk” wordt verstaan: per brief, e-mail, fax of enige andere wijze van communicatie die met het oog op de stand der techniek en de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen hiermee gelijk kan worden gesteld.
 • Onder “zaken” wordt verstaan: door Pfeifer te leveren graaf- en grondverzetmachines, hoogwerkers, hijskranen, walsen, (hef)trucks, aggregaten e.d.
 • Het mogelijk niet van toepassing zijn van een (deel van een) bepaling van deze algemene voorwaarden laat de toepasselijkheid van de overige bepalingen onverlet.
 • Bij een discrepantie of strijdigheid tussen deze algemene voorwaarden en een vertaalde versie hiervan, geldt de Nederlandse tekst.
 • Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op uit de overeenkomst voortgekomen na- of deelbestellingen.

Artikel 2: Aanbod, prijzen

 • Tenzij in/bij een aanbod een geldigheidstermijn wordt vermeld, betreft dit een vrijblijvend aanbod. Pfeifer mag dit aanbod uiterlijk binnen 2 werkdagen na ontvangst van de aanvaarding herroepen.
 • Tenzij partijen schriftelijk anders overeenkomen is het niet mogelijk een bepaalde zaak te reserveren.
 • De in het aanbod of prijslijst vermelde prijzen zijn exclusief BTW en eventuele kosten, zoals transportkosten, keuringskosten, de kosten voor het verkrijgen van exportcertificaten, administratiekosten en declaraties van ingeschakelde derden.
 • Een samengesteld aanbod verplicht Pfeifer niet tot levering van een deel van de aangeboden zaken tegen een overeenkomstig deel van de prijs.
 • Indien het aanbod is gebaseerd op door de koper verstrekte informatie en deze informatie onjuist/onvolledig blijkt te zijn of naderhand wijzigt, mag Pfeifer de opgegeven prijzen en/of levertermijnen aanpassen.
 • Getoonde modellen, opgaven van kleuren, capaciteiten, eigenschappen, afmetingen, gewichten en andere omschrijvingen in brochures, promotiemateriaal en/of op de website van Pfeifer zijn zo nauwkeurig mogelijk, maar gelden alleen ter aanduiding. Hieraan kan de koper geen rechten ontlenen.
 • Indien zich tussen de datum van het sluiten van de overeenkomst en de uitvoering hiervan voor Pfeifer (kost)prijsverhogende omstandigheden voordoen als gevolg van wet- en regelgeving, valutaschommelingen, prijs- of tariefwijzigingen bij de door Pfeifer ingeschakelde derden of toeleveranciers of wijzigingen in de prijzen van de benodigde materialen, onderdelen e.d., mag Pfeifer de overeengekomen prijzen dienovereenkomstig verhogen en aan de koper in rekening brengen.

Artikel 3: Totstandkoming overeenkomsten

 • De overeenkomst komt tot stand nadat de koper het aanbod van Pfeifer heeft geaccepteerd, ook indien deze acceptatie op ondergeschikte punten afwijkt van dit aanbod. Wanneer deze acceptatie echter op wezenlijke punten afwijkt, komt de overeenkomst pas tot stand nadat Pfeifer schriftelijk met deze afwijkingen heeft ingestemd.
 • Pfeifer is pas gebonden aan:
  a. een bestelling zonder daaraan voorafgaand aanbod;
  b. mondelinge afspraken;
  c. aanvullingen op of wijzigingen van de algemene voorwaarden of overeenkomst;
  d. na schriftelijke bevestiging hiervan aan de koper of zodra Pfeifer - zonder tegenwerping van de koper - met de uitvoering van de bestelling of afspraken is begonnen.

Artikel 4: Inschakeling derden

 • Als Pfeifer dit nodig acht, mag zij bepaalde leveringen of werkzaamheden door derden laten verrichten. 

Artikel 5: Verplichtingen van de koper

 • De koper zorgt ervoor dat:
  a. hij alle voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde documenten en informatie tijdig en op de door Pfeifer gewenste wijze aan haar ter beschikking stelt;
  b. eventuele door de koper aan Pfeifer verstrekte gegevensdragers, bestanden e.d. vrij zijn van virussen of defecten.
 • De koper zorg er voor dat de door hem verstrekte informatie juist en volledig is en dat de documenten volledig, juist en authentiek zijn en vrijwaart Pfeifer voor aanspraken van derden die voortvloeien uit het niet juist, authentiek en/of volledig zijn van de informatie en de documenten e.d.
 • Pfeifer behandelt de door de koper verstrekte informatie vertrouwelijk en verstrekt deze alleen aan derden voor zover dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst.
 • Indien de koper niet (tijdig) aan voornoemde verplichtingen voldoet, mag Pfeifer de uitvoering van de overeenkomst opschorten totdat de koper wel aan zijn verplichtingen heeft voldaan. De kosten en overige gevolgen die hieruit voortvloeien zijn voor rekening en risico van de koper.
 • Indien de koper zijn verplichtingen niet nakomt en Pfeifer niet direct nakoming verlangt, tast dit het recht van Pfeifer niet aan om later alsnog nakoming te verlangen.

Artikel 6: Keuren en testen

 • Alle door Pfeifer te leveren zaken zijn van de hiervoor gebruikelijke kwaliteit, geschikt voor hun bestemming en voldoen aan de overeengekomen of - bij gebreke hiervan - de hieraan in redelijkheid te stellen eisen.
 • Pfeifer stelt de koper in de gelegenheid de zaken te (laten) keuren of testen. Het keuren en testen vindt plaats op het terrein van Pfeifer. Pfeifer mag bij het keuren of testen aanwe¬zig te zijn. De aan het keuren of testen verbonden kosten komen voor rekening van de koper.
 • Pfeifer is niet aansprakelijk voor de inhoud van de keurings- of testrapporten.
 • Indien naar aanleiding van de keuring of test reparaties of andere werkzaamheden aan de zaak uitgevoerd worden, komen deze voor rekening van de koper, tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen.

Artikel 7: Levering, leveringstermijnen

 • Overeengekomen termijnen zijn nooit fatale termijnen. Indien Pfeifer haar verplichtingen niet (tijdig) nakomt, moet de koper haar schriftelijk in gebreke stellen en daarbij nog een redelijke termijn gunnen om deze leveringsverplichtingen alsnog na te komen.
 • Een overeengekomen termijn gaat in op het moment dat Pfeifer alle voor de levering noodzakelijke documenten, informatie en eventueel overeengekomen (vooruit)betaling van de koper heeft ontvangen. Indien hierdoor vertraging ontstaat, wordt de termijn naar evenredigheid verlengd.
 • Pfeifer mag in gedeelten leveren en iedere deellevering afzonderlijk factureren.
 • Het risico voor de te leveren zaken gaat op de koper over op het moment van levering. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen vindt levering plaats “Ex Works” (EXW) conform de meest recente versie van de Incoterms.
 • Binnen 14 dagen nadat Pfeifer heeft aangegeven dat de zaken voor afhalen gereed staan, moet de koper deze af (laten) halen.
 • De koper moet uiterlijk 3 werkdagen voor de geplande datum van afhalen aan Pfeifer melden dat hij de gekochte zaak op komt/laat halen. Melding vindt plaats via transport@pfeifermachinery.com o.v.v. het referentienummer van de aankoop.
 • Indien de koper uit meerdere (rechts)personen bestaat, vindt de levering plaats aan de eerste betaald.
 • Indien het, wegens een oorzaak gelegen in de risicosfeer van de koper, niet mogelijk blijkt de zaken (op de overeengekomen wijze) aan de koper te leveren of deze niet worden afgehaald, mag Pfeifer de zaken en/of de materialen die voor de uitvoering van de overeenkomst zijn aangeschaft voor rekening en risico van de koper opslaan of stallen. De koper stelt Pfeifer dan binnen een door Pfeifer gestelde redelijke termijn in staat de zaken alsnog te leveren of haalt deze zaken alsnog af. Voor iedere dag dat Pfeifer een zaak van de koper in opslag of stalling heeft, mag Pfeifer een bedrag gelijk aan 1% van de aankoopprijs van de betreffende zaak in rekening brengen als opslag- of stallingkosten.
 • Indien de koper na voornoemde redelijke termijn in gebreke blijft aan zijn verplichtingen te voldoen, of een verzonden factuur voor een overeengekomen (vooruit)betaling 30 dagen ontbetaald laat, is hij per direct in verzuim. Pfeifer mag de overeenkomst dan met onmiddellijke ingang door een schriftelijke verklaring geheel of gedeeltelijk ontbinden, de zaken en/of materialen aan derden verkopen zonder gehouden te zijn tot vergoeding van schade, kosten en rente. Dit tast de verplichting van de koper tot vergoeding van eventuele opslag-, stalling- en andere kosten, schade en winstderving van Pfeifer en/of het recht van Pfeifer alsnog nakoming te vorderen niet aan.

Artikel 8: Inruil / aankoop van zaken

 • Indien partijen zijn overeengekomen dat de koper bij aankoop van een zaak bij Pfeifer tevens een zaak zal inruilen, blijft de in te ruilen of door Pfeifer aan te kopen zaak voor rekening en risico van de koper tot op het moment van aflevering. Onder het moment van aflevering wordt in het kader van deze algemene voorwaarden verstaan: het moment waarop de in te ruilen of aangekochte zaak op het terrein van Pfeifer aankomt, of zoveel eerder als Pfeifer erover beschikt.
 • De koper is tot het moment van aflevering aansprakelijk voor alle kosten van onderhoud, eventuele schades, verlies en/of waardevermindering van de in te ruilen of aan te kopen zaak.
 • Pfeifer is niet gebonden aan de overeengekomen prijs indien de feitelijke aflevering van de in te ruilen zaak - al dan niet door een vertraging in de door Pfeifer bij benadering opgegeven levering van de door de koper aangekochte zaak - op een later tijdstip valt dan overeengekomen of verwacht. In dat geval kan een tussen partijen vooraf overeengekomen percentage bij wijze van afschrijving op de inruil- of inkoopprijs worden gehanteerd.
 • De koper garandeert dat de door hem in te ruilen of te verkopen zaak vrij is van rechten en aanspraken van derden, schadevrij is dan wel slechts sprake is van schade zoals tussen partijen is overeengekomen, in deugdelijke en (verkeers/bedrijfs)veilige staat verkeert en niet gemanipuleerd is met betrekking tot bijvoorbeeld de kilometertellerstanden of draaiuren.
 • De koper moet alle relevante informatie met betrekking tot de in te ruilen of te verkopen zaak waarvan hij weet dan wel redelijkerwijs kan weten dat deze van belang is voor Pfeifer aan Pfeifer verstrekken.
 • De koper moet eveneens alle bij de in te ruilen of te verkopen zaak behorende documenten, sleutels en overige toebehoren aan Pfeifer verstrekken.

Artikel 9: Klachten

 • De koper controleert de geleverde zaken direct na ontvangst en vermeldt eventuele zichtbare gebreken, defecten, beschadigingen en afwijkingen op de vrachtbrief of begeleidende bon of meldt deze - bij gebreke daarvan - binnen 2 werkdagen schriftelijk aan Pfeifer. Indien dergelijke klachten niet tijdig worden gemeld, worden de zaken geacht in goede staat te zijn ontvangen en aan de overeenkomst te beantwoorden.
 • Overige klachten meldt de koper direct na ontdekking - maar uiterlijk binnen de eventueel overeengekomen garantietermijn - schriftelijk aan Pfeifer. Alle gevolgen van het niet direct melden zijn voor risico van de koper.
 • Bij gebreke van een tijdige klacht, is geen beroep mogelijk op de eventueel overeengekomen garantie.
 • Klachten schorten de betalingsverplichting van de koper niet op.
 • De koper stelt Pfeifer in staat de klacht te onderzoeken en verstrekt alle hiervoor relevante informatie.
 • Geen klachten zijn mogelijk over zaken die na ontvangst door de koper van aard en/of samenstelling zijn veranderd dan wel geheel of gedeeltelijk zijn be- of verwerkt.

Artikel 10: Garanties

 • Pfeifer voert de overeengekomen leveringen naar behoren en conform de in haar branche geldende normen uit, maar geeft ten aanzien van deze leveringen nooit een verdergaande garantie dan zoals uitdrukkelijk werd overeengekomen.
 • Zaken worden onder de conditie “as-is” geleverd. Tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen, is garantie op gebruikte zaken, onderdelen e.d. uitgesloten.
 • Pfeifer staat gedurende de eventueel gegeven garantietermijn in voor de gebruikelijke normale kwaliteit en deugdelijkheid van het geleverde.
 • Indien voor de door Pfeifer geleverde zaken door de fabrikant of leverancier een garantie is afgegeven, geldt die garantie op dezelfde wijze tussen partijen. Pfeifer informeert de koper hierover.
 • Pfeifer staat niet in voor eventuele (algemene) verklaringen of toezeggingen van de fabrikant of leverancier van de geleverde zaak, bijvoorbeeld met betrekking tot prestaties zoals het brandstofverbruik, vermogen, capaciteiten, CO2-uitstoot e.d.
 • Gebreken die het gevolg zijn van door of namens de koper aan de geleverde zaken of aan onderdelen hiervan doorgevoerde wijzigingen van technische aard vallen niet onder de garantie.
 • Indien het doel waarvoor de koper de zaken wenst te bewerken, verwerken of gebruiken afwijkt van het gebruikelijke doel ervan, garandeert Pfeifer slechts dat zij geschikt zijn voor dit doel indien zij dit schriftelijk aan de koper heeft bevestigd.
 • Geen beroep op de eventueel overeen gekomen garantie is mogelijk, zolang de koper de voor de zaken overeengekomen prijs nog niet heeft voldaan.
 • Bij een terecht beroep op de garantie zal Pfeifer - naar haar keuze - kosteloos zorg dragen voor het (laten) herstellen van de zaken, dan wel voor terugbetaling van of een korting op de overeengekomen prijs. Indien er sprake is van bijkomende schade, gelden hiervoor de bepalingen van het in deze algemene voorwaarden opgenomen aansprakelijkheidsartikel.

Artikel 11: Aansprakelijkheid

 • Buiten de expliciet overeengekomen of door Pfeifer gegeven garanties aanvaardt Pfeifer geen enkele aansprakelijkheid.
 • Pfeifer is alleen aansprakelijk voor directe schade. Iedere aansprakelijkheid van Pfeifer voor gevolgschade, zoals bedrijfsschade, winstderving en/of geleden verlies, vertragingsschade en/of personen- of letselschade, is uitdrukkelijk uitgesloten.
 • De koper neemt alle noodzakelijke maatregelen ter voorkoming of beperking van de schade.
 • Indien Pfeifer aansprakelijk is, is de schadevergoedingsplicht van Pfeifer altijd beperkt tot maximaal het bedrag dat door haar assuradeur in het voorkomende geval wordt uitgekeerd. Indien de assuradeur niet uitkeert of de schade niet onder een door Pfeifer gesloten verzekering valt, is de schadevergoedingsplicht van Pfeifer beperkt tot maximaal het factuurbedrag voor de geleverde zaken.
 • Uiterlijk binnen 3 maanden nadat hij bekend is geworden of had kunnen zijn met de door hem geleden schade, moet de koper Pfeifer hiervoor aanspreken.
 • Pfeifer is niet aansprakelijk - en de koper kan geen beroep doen op de toepasselijke garantie - indien de schade is ontstaan door:
  a. ondeskundig gebruik of gebruik in strijd met de bestemming van het geleverde of de door of namens Pfeifer verstrekte instructies, adviezen, gebruiksaanwijzingen, handleidingen e.d.;
  b. ondeskundige opslag, stalling of onderhoud van de zaken;
  c. fouten of onvolledigheden in de door of namens de koper aan Pfeifer verstrekte informatie;
  d. aanwijzingen of instructies van of namens de koper;
  e. of als gevolg van de keuze van de koper die afwijkt van wat Pfeifer adviseerde of gebruikelijk is;
  f. normale slijtage of corrosie;
  g. de keuze die de koper ten aanzien van de te leveren zaken heeft gemaakt;
  h. of doordat door/namens de koper (reparatie)werkzaamheden of bewerkingen aan het geleverde zijn uitgevoerd, zonder uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van Pfeifer.
 • De koper is in de gevallen als opgesomd in het vorige lid volledig aansprakelijk voor alle hieruit voortvloeiende schade en vrijwaart Pfeifer uitdrukkelijk voor alle aanspraken van derden tot vergoeding van deze schade.
 • De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet en/of bewuste roekeloosheid van Pfeifer of het leidinggevend personeel op directieniveau of indien dwingendrechtelijke wettelijke bepalingen zich hiertegen verzetten. Uitsluitend in deze gevallen zal Pfeifer de koper vrijwaren voor eventuele aanspraken van derden jegens de koper.

Artikel 12: Betaling

 • Pfeifer mag altijd een (gedeeltelijke) vooruitbetaling of andere zekerheid voor betaling vragen.
 • Betaling moet binnen een vervaltermijn van 14 dagen na de factuurdatum plaatsvinden, tenzij partijen schriftelijk een andere betaaltermijn zijn overeengekomen. Daarbij staat de juistheid van een factuur vast indien niet binnen deze betaaltermijn bezwaar is gemaakt.
 • Indien een factuur na het verstrijken van de in het vorige lid bedoelde termijn niet volledig is betaald, is de koper aan Pfeifer een vertragingsrente verschuldigd ter grootte van 2% per maand, cumulatief te berekenen over de hoofdsom. Gedeelten van een maand worden daarbij als volle maand gerekend.
 • Indien na aanmaning betaling alsnog uitblijft, mag Pfeifer bovendien aan de koper buitengerechtelijke incassokosten in rekening brengen ter hoogte van 15% van het factuurbedrag met een minimum van € 40,00.
 • Voor de berekening van de buitengerechtelijke incassokosten mag Pfeifer de hoofdsom van de vordering na verloop van 1 jaar verhogen met de in dat jaar opgebouwde vertragingsrente.
 • Bij uitblijven van volledige betaling binnen 30 dagen na de vervaltermijn van de factuur, mag Pfeifer de overeenkomst, zonder nadere ingebrekestelling door een schriftelijke verklaring ontbinden of haar verplichtingen uit de overeenkomst opschorten, totdat er alsnog betaald is of hiervoor een deugdelijke zekerheid is gesteld. Voornoemd opschortingrecht heeft Pfeifer eveneens indien zij al voordat de koper in verzuim is met de betaling gegronde redenen heeft om aan de kredietwaardigheid van de koper te twijfelen.
 • Ontvangen betalingen brengt Pfeifer eerst in mindering op alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens op de opeisbare facturen die het langst openstaan, tenzij bij de betaling schriftelijk wordt vermeld dat deze betrekking heeft op een latere factuur.
 • De koper mag de vorderingen van Pfeifer niet verrekenen met eventuele tegenvorderingen die hij op Pfeifer heeft. Dit geldt eveneens indien de koper (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard.

Artikel 13: Eigendomsvoorbehoud

 • Alle krachtens de overeenkomst geleverde/te leveren zaken blijven eigendom van Pfeifer totdat de koper aan al zijn betalingsverplichtin¬gen heeft voldaan.
 • Deze betalingsverplichtingen bestaan uit het betalen van de koopprijs van de zaken, vermeerderd met vorderingen wegens verrichte werkzaamheden die met de levering verband houden en vorderingen wegens een toerekenbare tekortkoming van de koper, zoals vorderingen tot het betalen van schadevergoeding, buitengerechtelijke incassokosten, rente en eventuele boetes.
 • Zolang op de zaken een eigendomsvoorbehoud rust, mag de koper deze niet op enige wijze verpanden of in de feitelijke macht van een financier brengen.
 • De koper informeert Pfeifer direct schriftelijk indien derden pretenderen eigendoms- of overige rechten te hebben op de zaken.
 • Zolang de koper de zaken onder zich heeft, bewaart hij deze zorgvuldig en als identificeerbaar eigendom van Pfeifer.
 • De koper zorgt voor een zodanige bedrijfs- of inboedelverzekering, dat zaken die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd te allen tijde zijn meeverzekerd. Hij geeft Pfeifer op haar eerste verzoek inzage in de verzekeringspolis en bijbehorende premiebetalingsbewijzen.
 • Indien de koper handelt in strijd met dit artikel of Pfeifer een beroep doet op het eigendomsvoorbehoud, mogen Pfeifer en haar werknemers het terrein van de koper betreden en de zaken terugnemen. Dit laat onverlet het recht van Pfeifer op vergoeding van schade, gederfde winst en rente en het recht de overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling, door een schriftelijke verklaring, te ontbinden.

Artikel 14: Faillissement, beschikkingsonbevoegdheid e.d.

 • Pfeifer mag de overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling door een schriftelijke verklaring aan de koper ontbinden op het tijdstip waarop de koper:
  a. in staat van faillissement wordt verklaard of een aanvraag hiertoe is gedaan;
  b. (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt;
  c. door executoriale beslaglegging wordt getroffen;
  d. onder curatele of onder bewind wordt gesteld;
  e. anderszins de beschikkingsbevoegdheid of handelingsbekwaamheid met betrekking tot (delen van) zijn vermogen verliest.
 • De koper informeert de curator of bewindvoerder altijd over de (inhoud van de) overeenkomst en deze algemene voorwaarden.

Artikel 15: Overmacht

 • Bij overmacht van de koper of Pfeifer, mag laatstgenoemde de overeenkomst door een schriftelijke verklaring aan de koper ontbinden of de nakoming van zijn verplichtingen jegens de koper voor een redelijke termijn opschorten zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.
 • Onder overmacht van Pfeifer wordt verstaan: een niet-toerekenbare tekortkoming van Pfeifer, van de door hem ingeschakelde derden of toeleveranciers of overige zwaarwegende redenen aan zijn zijde.
 • In de volgende omstandigheden is in ieder geval sprake van overmacht bij Pfeifer: oorlog, oproer, mobilisatie, binnen- en buitenlandse onlusten, overheidsmaatregelen, stakingen binnen de organisatie van Pfeifer of dreiging van deze e.d. omstan¬digheden, verstoring van de bij het aangaan van de overeenkomst bestaande valutaverhoudingen, bedrijfsstoringen door brand, inbraak, sabotage, uitval van elektriciteit, internet- of telefoonverbindingen, natuurverschijnselen, (natuur)rampen e.d. evenals door weersomstandigheden, wegblokkades, ongeval, import en export belemmerende maatregelen e.d. ontstane transportmoeilijkheden en (op)leveringsproblemen.
 • Indien de overmachtsituatie intreedt als de overeenkomst al gedeeltelijk is uitgevoerd, moet de koper zijn verplichtingen jegens Pfeifer tot aan dat moment nakomen.

Artikel 16: Annulering, opschorting

 • Indien de koper de overeenkomst voorafgaand aan of tijdens de uitvoering wil annuleren, mag Pfeifer van de koper een gefixeerde schadevergoeding vragen voor alle gemaakte kosten en de door de annulering geleden schade inclusief de gederfde winst. Naar keuze van Pfeifer en afhankelijk van de al verrichte werkzaamheden en/of leveringen bedraagt deze schadevergoeding 20 tot 100% van de overeengekomen prijs.
 • De koper vrijwaart Pfeifer voor uit de annulering voortvloeiende aanspraken van derden.
 • Pfeifer mag de verschuldigde schadevergoeding verrekenen met alle door de koper betaalde bedragen en eventuele tegenvorderingen van de koper.
 • Bij opschorting van de overeenkomst op verzoek van de koper, is de vergoeding voor alle verrichte werkzaamheden/geleverde diensten per direct opeisbaar en mag Pfeifer deze bij de koper in rekening brengen. Dit geldt ook voor al gemaakte kosten, kosten voortvloeiend uit de opschorting en/of uren die op het moment van opschorting al door Pfeifer zijn gereserveerd voor de opschortingperiode.
 • Indien er voor Pfeifer kosten voortvloeien uit het hervatten van de werkzaamheden/ dienstverlening, zijn deze voor rekening van de koper. Indien de uitvoering van de overeenkomst na de overeengekomen opschorting niet kan worden hervat, mag Pfeifer de overeenkomst door een schriftelijke verklaring aan de koper ontbinden.

Artikel 17: Toepasselijk recht / bevoegde rechter

 • Op de tussen partijen gesloten overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 • De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag (CISG) is uitdrukkelijk uitgesloten.
 • Eventuele geschillen zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in de vestigingsplaats van Pfeifer, maar Pfeifer behoudt altijd het recht het geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter in de vestigingsplaats van de koper.
 • Indien de koper gevestigd is buiten Nederland, mag Pfeifer er voor kiezen het geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter in het land of de staat waar de koper gevestigd is.

Koop dit product

Dien een aanvraag in en wij zullen u zo spoedig mogelijk antwoorden

Huur dit product

Dien een aanvraag in en wij zullen u zo spoedig mogelijk antwoorden

Neem contact op

Stuur ons een bericht en wij zullen u zo spoedig mogelijk antwoorden